Basis vu ménger Arbecht wär de Studium vun der Déierepsychologie, wou ech wéi ech fannen, ee ganz fundéiert theoretischt Wessen iwwer Henn, Kaazen a Päerd an hier jeweileg Viirfahren kritt hun.

Mindestens genau sou wichteg fannen ech awer den alldeeglechen Emgang mat villen verschiddenen Déiereperséinlechkeeten, fir daat theoretischt Wessen kennen mat der Praxis ze verbannen, an sou vill Handlungsméiglechkeeten ze entwéckelen, déi spéider kennen deenen verschiddenen Mensch-Déier-Konstellatiounen hellefen, gutt mateneen eenz ze gin.

Di läscht Joeren hun ech souwuel beim "Animalsitting" wéi durch d´Arbecht an der Hondsschoul virun allem mat Henn geschafft, sou dass ech décidéiert hun, professionnell just nach am Beräich vun der Hondspsychologie aktiv ze sin...